Algemene Voorwaarden:

Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten
tussen SV Sportscars, Zompstraat 15 B, 8102 HX Raalte, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zwolle onder nummer 53182812, en opdrachtgevers.

Artikel 1 Definities:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-,
herstel/reparatie- of onderhoudswerkzaamheden al dan niet met levering van
materialen, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’.
B. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer
opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten of het sluiten van een koopovereenkomst of die hiertoe met opdrachtnemer in onderhandeling is.
C. Opdrachtnemer: SV Sportscars, Zompstraat 15h, 8102 HX Raalte
D. Uurloon: De vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden en/of
diensten gedurende de tijd van één klokuur door één persoon. Het uurloon wordt in de
factuur aangegeven. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening
gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest.
E. Bedragen en prijzen: Alle bedragen en prijzen in facturen en offertes zijn exclusief btw, met bij vermelding van het btw-bedrag en het totaal bedrag inclusief btw.

Artikel 2 Toepasselijkheid en bekendmaking:
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of koop en verkoop door opdrachtnemer aangegaan.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor
uitvoering van werkzaamheden waarbij opdrachtnemer derden betrekt.
3. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien
deze door opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever of koper zijn
bevestigd.

Artikel 3 Opdracht
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven hoe ook genaamd en op welke wijze en door wie van de opdrachtnemer en/of waar dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, geldende prijzen, specificaties en tarieven.
2. De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch gegeven, Indien een opdracht slechts mondeling is gegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer, dan wel de afleveringsbon, dan wel de factuur van de opdrachtnemer dan wel andere documenten van de opdrachtnemer als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4 Betaling:
1. Facturen dienen contant te worden voldaan bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.
Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door opdrachtnemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
2. De opdrachtgever dient op verzoek van de opdrachtnemer een vooruitbetaling of aanbetaling te doen.
3. Alle kosten voortvloeiende uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever c.q. koper. De buitengerechtelijke
kosten worden vastgesteld op minimaal 15 % van het verschuldigde bedrag met
een minimum van € 75,-.

Artikel 5 Garantie
1. Klachten betreffende gebreken in uitvoering van werkzaamheden of de levering van materialen dienen, om ontvankelijk te kunnen zijn, uiterlijk binnen 90 dagen na factuurdatum duidelijk omschreven en gemotiveerd schriftelijk te zijn ontvangen.
2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.
3. Op nieuwe onderdelen en materialen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur c.q. toeleverancier wordt verstrekt.
4. Op werkzaamheden door derden in opdracht van opdrachtnemer ten behoeve van en met medeweten van de opdrachtgever, is geen andere garantie van toepassing dan die welke de uitvoerder van deze werkzaamheden verstrekt.
5. Eventuele garantie geldt uitsluitend voor het voertuig waarop de opdracht betrekking had, zolang deze in het bezit is van de oorspronkelijke opdrachtgever.
6. Op gebruikte onderdelen wordt geen garantie verleend.
7. De in dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval dat:
- de opdrachtgever of een derde werkzaamheden uitvoert, die betrekking hebben op de werkzaamheden en/of materialen waarvoor een beroep op garantie wordt gedaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer;
- de opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst te kennen heeft gegeven, dat hij zich niet kan verenigen met een door de opdrachtgever voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethode;
- de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid stelt om het gebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen;
- het (een) aan de opdrachtnemer opgedragen noodreparatie(s) betreft.
- er tekortkomingen zijn die betrekking hebben op afwijkingen, die het gevolg zijn van:
* een van buiten komende oorzaak
* handelingen of nalaten van de opdrachtgever of derden
* normale slijtage.
8. Indien er klachten zijn over uiterlijke beschadiging(en), die ontstaan zouden zijn door toedoen van opdrachtnemer tijdens het verrichten van overeengekomen werkzaamheden,  dient de opdrachtgever hiervoor bewijs te leveren.

Artikel 6 Aansprakelijkheid:
1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis -
waaronder ook een nalaten begrepen wordt - voordoet, die tot aansprakelijkheid
leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop
de door opdrachtnemer gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
aanspraak geeft.
Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of
anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het
bedrag of de bedragen, waarop de door opdrachtnemer gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
2. Elke aansprakelijkheid voor gevolg- en/of andere indirecte schade met inbegrip
van schade aan derden, winst- en/of omzetderving, schade van medewerkers van
zakelijke afnemers en/of immateriële schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor gebreken welke
betrekking hebben op geleverde materialen, is beperkt tot kosteloos herstel of
vervanging, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer dan wel tot de voor het
geleverde overeengekomen prijs.
4. De opdrachtgever of koper vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van
derden jegens opdrachtnemer, indien opdrachtnemer schade veroorzaakt
doordat door de opdrachtgever of koper of door derden die de opdrachtgever of
koper daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is
verstrekt welke, indien deze informatie wel bij opdrachtnemer bekend ware
geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud:
1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van opdrachtnemer, zolang deze
niet dan wel niet geheel zijn betaald.
2. Vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht, indien de opdrachtgever deze niet wenst, eigendom van de opdrachtnemer, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.
Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd.

Artikel 8 Stallingkosten
Indien de opdrachtgever binnen één week na kennisneming van de uitvoering van de opdracht, het voertuig niet heeft afgehaald, kan opdrachtnemer een redelijke vergoeding wegens stallingkosten in rekening brengen.

Artikel 9 Retentierecht
Opdrachtnemer kan het retentierecht uitoefenen op al hetgeen hij in het kader
van de opdracht zoals omschreven in artikel 1 sub A onder zich heeft, indien
en voor zolang als:
- de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden niet of niet in zijn geheel
voldoet;
- de opdrachtgever de kosten van eerdere door opdrachtnemer verrichte
werkzaamheden aan hetzelfde object niet of niet in zijn geheel heeft voldaan.

Artikel 10 Geschillen:
Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit
overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop/verkoop zijn bij uitsluiting
onderworpen aan de beslissingen van de rechter van de vestigingsplaats van
opdrachtnemer, behoudens indien wettelijke voorschriften anders luiden. Op
de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgevers is
Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van
enig geschil tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever kennis te nemen.

Artikel 11 Overmacht:
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
in de wet en jurisprudentie hieronder wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan
uitoefenen, en waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichting na te komen, ziekte hieronder begrepen.
Onder overmacht wordt mede begrepen vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van de opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zijn
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
dan één maand, is ieder der partijen gerechtigd door middel van een schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Na ontbinding van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer het recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden.
3. Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit
de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, is opdrachtnemer om de reeds nagekomen en nog na te komen gedeelten separaat te factureren.

Artikel 12 Annulering
De opdrachtgever kan de opdracht annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De opdrachtgever is gehouden om binnen één week na deze annulering de opdrachtnemer alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden.

<Terug naar Home